พระทรงเป็น มิ่งขวัญ ประชาราษฎร์
พระทรงเป็น นักปราชญ์ การศึกษา
พระทรงเปี่ยม น้ำพระทัย แผ่เมตตา
แก่ปวงชน ชาวประชา ทั่วแผ่นดิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เมษายน

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพสกนิกรชาวจังหวัดตาก

ถวายพระพรออนไลน์ เว็บไซต์จังหวัดตาก